سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
پژوهشگر 
1991/09/23 
1993/09/23 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
مسئول مدیریت اخلاق و احکام 
1993/09/23 
1999/09/23 
اجرائى- پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
مسئول گروه علوم اسلامى 
1999/09/23 
2002/09/23 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
عضو هیئت علمى 
1999/09/23 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
مسئول گروه اخلاق و تربیت اسلامى 
2003/09/23 
2004/09/22 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
عضو هیئت تحریریه مجله مربیان 
2000/09/23 
2004/05/20 
علمى،پژوهشى