سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
پژوهشگر 
1370/07/01 
1372/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
مسئول مدیریت اخلاق و احکام 
1372/07/01 
1378/07/01 
اجرائى- پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
مسئول گروه علوم اسلامى 
1378/07/01 
1381/07/01 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
عضو هیئت علمى 
1378/07/01 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
مسئول گروه اخلاق و تربیت اسلامى 
1382/07/01 
1383/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه 
عضو هیئت تحریریه مجله مربیان 
1379/07/02 
1383/02/31 
علمى،پژوهشى